Construint el futur de la teràpia ocupacional a Catalunya: un viatge a través del temps
Laberinto
PDF

Cómo citar

1.
Olivera Noguerola* C. Construint el futur de la teràpia ocupacional a Catalunya: un viatge a través del temps: Shaping the future of occupational therapy in Catalonia: a journey through time. TOG (A Coruña) [Internet]. 31 de mayo de 2023 [citado 20 de abril de 2024];20(1):8-11. Disponible en: https://www.revistatog.es/ojs/index.php/tog/article/view/199

Resumen

Resumen: El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) ha celebrat el seu desè aniversari destacant la importància de l’Associació de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (APTOC) en la seva creació. Tot i que hi ha desafiaments per aconseguir un major reconeixement, presència i inclusió en el sistema de salut i altres àmbits públics, resulta fonamental garantir l'accessibilitat de les persones als serveis de teràpia ocupacional. Es plantegen diverses reflexions per continuar avançant, com ara el creixement del col·legi i de professionals a Catalunya, la participació activa de les terapeutes ocupacionals i l'establiment de vincles amb altres professionals i entitats. A més, es ressalta en el valor d'unir-se a l'ecosistema local, nacional i internacional, promocionant la visibilitat, sensibilització i coneixement sobre la teràpia ocupacional en la societat. Per construir el present, cal dedicació, esforç i perseverança, recordant que cadascuna de nosaltres pot influir i marcar la diferència. En conclusió, se subratlla la importància de sumar per construir la teràpia ocupacional que desitgem i contribuir a un futur millor.

Abstract: The College of Occupational Therapists of Catalonia (COTOC) celebrated its tenth anniversary, highlighting the importance of the Association of Occupational Therapists Professionals of Catalonia (APTOC) in its creation. Although there are challenges to achieving greater recognition, presence, and inclusion in the healthcare system and other public domains, it is essential to ensure people's accessibility to occupational therapy services. Various reflections are proposed to continue progressing, such as the growth of the college and professionals in Catalonia, the active participation of occupational therapists, and the establishment of partnerships with other professionals and entities. Additionally, we active voice he value of joining the local, national, and international ecosystem, promoting visibility, awareness, and knowledge about occupational therapy in society. Building the present requires dedication, effort, and perseverance, with the reminder that everyone can influence and make a difference. In conclusion, we underscore the importance of coming together to build the desired occupational therapy and contribute to a better future.

DeCS Terapia ocupacional; Colegios profesionales; Profesionales de la salud; Accesibilidad a los servicios de salud; Promoción de la salud Palabras clave Terapeuta ocupacional; Autonomía; Salud y bienestar; COTOC

MeSH Occupational therapy; Professional Associations; Health Workforce; Health Services Accessibility; Health Promotion Keywords Occupational Therapist; COTOC

DOI: S1885-527X2023000100002
PDF

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.